GlotPress

Translation of Composer: vi

1 2 3 21
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Low quality image on area "${area.name}" Hình ảnh chất lượng thấp trên khu vực "${area.name}" Details

Low quality image on area "${area.name}"

Hình ảnh chất lượng thấp trên khu vực "${area.name}"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:12 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This product don't have any attributes. Sản phẩm này không có bất kỳ thuộc tính nào. Details

This product don't have any attributes.

Sản phẩm này không có bất kỳ thuộc tính nào.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:12 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Can't rename the default material Không thể đổi tên tài liệu mặc định Details

Can't rename the default material

Không thể đổi tên tài liệu mặc định

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:11 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Can't delete the default material Không thể xóa tài liệu mặc định Details

Can't delete the default material

Không thể xóa tài liệu mặc định

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:10 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can't move a mesh inside it's children. Bạn không thể di chuyển một lưới bên trong đó là trẻ em. Details

You can't move a mesh inside it's children.

Bạn không thể di chuyển một lưới bên trong đó là trẻ em.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:10 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Can't move Không thể di chuyển Details

Can't move

Không thể di chuyển

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:09 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can't use the Product Customizer and the 3D Product Configurator on the same product at the same time. Bạn không thể sử dụng Tùy chỉnh Sản phẩm và Cấu hình Sản phẩm 3D trên cùng một sản phẩm cùng một lúc. Details

You can't use the Product Customizer and the 3D Product Configurator on the same product at the same time.

Bạn không thể sử dụng Tùy chỉnh Sản phẩm và Cấu hình Sản phẩm 3D trên cùng một sản phẩm cùng một lúc.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:08 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please note that this product has already been set up with the Product Customizer tool. Xin lưu ý rằng sản phẩm này đã được thiết lập với công cụ Tùy chỉnh Sản phẩm. Details

Please note that this product has already been set up with the Product Customizer tool.

Xin lưu ý rằng sản phẩm này đã được thiết lập với công cụ Tùy chỉnh Sản phẩm.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:08 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Do you want remove the option '{0}'? Bạn có muốn loại bỏ tùy chọn '{0}'? Details

Do you want remove the option '{0}'?

Bạn có muốn loại bỏ tùy chọn '{0}'?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:07 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Type the name of the side Nhập tên của bên hông Details

Type the name of the side

Nhập tên của bên hông

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:06 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
App secret Bí mật ứng dụng Details

App secret

Bí mật ứng dụng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:06 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
App key Phím ứng dụng Details

App key

Phím ứng dụng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:05 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Request quotation Yêu cầu báo giá Details

Request quotation

Yêu cầu báo giá

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:04 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
An error occurred while sending request for quotation. Please try again. Lỗi xảy ra trong khi gửi yêu cầu báo giá. Vui lòng thử lại. Details

An error occurred while sending request for quotation. Please try again.

Lỗi xảy ra trong khi gửi yêu cầu báo giá. Vui lòng thử lại.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:04 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Request for quotation sent successfully Yêu cầu báo giá được gửi thành công Details

Request for quotation sent successfully

Yêu cầu báo giá được gửi thành công

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-08 07:42:03 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 21
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as