GlotPress

Translation of Back office: vi

1 2 3 131
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
(please enter the full name otherwise you won't be able to find the product) (vui lòng nhập tên đầy đủ nếu không bạn sẽ không thể tìm thấy sản phẩm) Details

(please enter the full name otherwise you won't be able to find the product)

(vui lòng nhập tên đầy đủ nếu không bạn sẽ không thể tìm thấy sản phẩm)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-20 15:17:11 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed to get the products list from your store. Không thể lấy danh sách sản phẩm từ cửa hàng của bạn. Details

Failed to get the products list from your store.

Không thể lấy danh sách sản phẩm từ cửa hàng của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-20 15:17:12 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Edit areas or move/zoom view Sửa vùng hoặc dạng xem di chuyển/thu phóng Details

Edit areas or move/zoom view

Sửa vùng hoặc dạng xem di chuyển/thu phóng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-15 13:05:54 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Shapes Hình dạng Details

Shapes

Hình dạng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-15 13:05:55 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Create a rectangular area Tạo một khu vực hình chữ nhật Details

Create a rectangular area

Tạo một khu vực hình chữ nhật

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-15 13:05:55 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Create a circular area Tạo vùng tròn Details

Create a circular area

Tạo vùng tròn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-15 13:05:56 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Create a polygonal area Tạo vùng đa giác Details

Create a polygonal area

Tạo vùng đa giác

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-15 13:05:57 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use a PNG mask to create the print area Sử dụng mặt nạ PNG để tạo vùng in Details

Use a PNG mask to create the print area

Sử dụng mặt nạ PNG để tạo vùng in

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-15 13:05:57 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed duplicating products. Sản phẩm sao chép không thành công. Details

Failed duplicating products.

Sản phẩm sao chép không thành công.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-15 13:05:58 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Set messages and warnings that will be displayed to your customers in the customizer, including a warnign for low quality images. Đặt thông báo và cảnh báo sẽ được hiển thị cho khách hàng của bạn trong trình tùy chỉnh, bao gồm cảnh báo cho hình ảnh chất lượng thấp. Details

Set messages and warnings that will be displayed to your customers in the customizer, including a warnign for low quality images.

Đặt thông báo và cảnh báo sẽ được hiển thị cho khách hàng của bạn trong trình tùy chỉnh, bao gồm cảnh báo cho hình ảnh chất lượng thấp.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-12 14:19:12 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Provide your customers with a real-time 3D view of your product and Augemented Reality to see it in their real environment. Cung cấp cho khách hàng của bạn một cái nhìn 3D thời gian thực về sản phẩm của bạn và Thực tế augemented để xem nó trong môi trường thực tế của họ. Details

Provide your customers with a real-time 3D view of your product and Augemented Reality to see it in their real environment.

Cung cấp cho khách hàng của bạn một cái nhìn 3D thời gian thực về sản phẩm của bạn và Thực tế augemented để xem nó trong môi trường thực tế của họ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-12 14:19:13 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sell pre-decorated products with editable texts and images Bán các sản phẩm được trang trí trước với văn bản và hình ảnh có thể chỉnh sửa Details

Sell pre-decorated products with editable texts and images

Bán các sản phẩm được trang trí trước với văn bản và hình ảnh có thể chỉnh sửa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-12 14:19:13 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Empower your customers with a tool to remove the background from the images they upload and enable/force them to convert multi-color images to a one-color image. Trao quyền cho khách hàng của bạn bằng một công cụ để xóa nền khỏi hình ảnh họ tải lên và bật / buộc họ chuyển đổi hình ảnh đa màu thành hình ảnh một màu. Details

Empower your customers with a tool to remove the background from the images they upload and enable/force them to convert multi-color images to a one-color image.

Trao quyền cho khách hàng của bạn bằng một công cụ để xóa nền khỏi hình ảnh họ tải lên và bật / buộc họ chuyển đổi hình ảnh đa màu thành hình ảnh một màu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-12 14:19:14 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow your buyers to add multiple variations of a product to their cart from single customization. Cho phép người mua của bạn thêm nhiều biến thể của sản phẩm vào giỏ hàng của họ từ một tùy chỉnh duy nhất. Details

Allow your buyers to add multiple variations of a product to their cart from single customization.

Cho phép người mua của bạn thêm nhiều biến thể của sản phẩm vào giỏ hàng của họ từ một tùy chỉnh duy nhất.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-12 14:19:15 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Example: your buyer personalizes a T-shirt with Zakeke, before checkout he/she can choose to buy five yellow T-shirts in size L and five red T-shirts in size M. Only one design, only one order, multiple variations. Ví dụ: người mua của bạn cá nhân hóa áo thun với Zakeke, trước khi thanh toán, họ có thể chọn mua năm chiếc áo phông màu vàng cỡ L và năm chiếc áo phông màu đỏ cỡ M. Chỉ có một thiết kế, chỉ có một đơn đặt hàng, nhiều biến thể. Details

Example: your buyer personalizes a T-shirt with Zakeke, before checkout he/she can choose to buy five yellow T-shirts in size L and five red T-shirts in size M. Only one design, only one order, multiple variations.

Ví dụ: người mua của bạn cá nhân hóa áo thun với Zakeke, trước khi thanh toán, họ có thể chọn mua năm chiếc áo phông màu vàng cỡ L và năm chiếc áo phông màu đỏ cỡ M. Chỉ có một thiết kế, chỉ có một đơn đặt hàng, nhiều biến thể.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-12 14:19:16 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 131
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as